НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.09.2021 - БЮЛЕТИН - ОТ 13 ДО 19 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ ПО ГОРИТЕ, МОБИЛНИТЕ ЕКИПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ЛОВНО СТОПАНСТВО" НА ИАГ, ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ, ЛЕСОЗАЩИТНИТЕ И СЕМЕКОНТРОЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13 СЕПТЕМВРИ ДО 19 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

За периода от 13 септември до 19 септември 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 5191 проверки.

Проверени са 398 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 762 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 2117 превозни средства, транспортиращи дървесина, 278 риболовци, 542 ловци и 1094 физически лица.

През изминалата седмица са съставени общо 80 констативни протокола и 122 акта за установени нарушения, от които120 акта по Закона за горите, един акт по Закона за лова и опазване на дивеча и един акт по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са 0,76 кубически метра обла строителна дървесина, 93 пространствени  кубически метра дърва за огрев, 4 моторни превозни средства, една каруца, 2 броя боеприпаси и един брой едър дивеч.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите (РДГ) Берковица, Велико Търново, Ловеч и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Враца“, ТП „Държавно горско стопанство  Ловеч“, ТП „Държавно горско стопанство  Мездра“, ТП „Държавно горско стопанство  Мездра“, ТП „Държавно горско стопанство  Монтана“, на Североцентрално държавно предприятие - гр. Габрово – ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“ и ТП „Държавно горско стопанство Плачковци“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград -  ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, ТП „Държавно горско стопанство  София“ и  ТП „Държавно горско стопанство Тетевен“. Извършени са общо 73 проверки, в това число на 7 обекта за добив на дървесина, 5 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 37 превозни средства, 16 ловци и 8 физически лица. Съставени са 4 акта по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Велико Търново, РДГ-Ловеч и РДГ-София. Задържани са две моторни превозни средства и 8,10 пространствени кубически метра дърва за огрев.

От началото на годината в горски територии са възникнали 313 пожара, на площ от 24 847 дка, от които 3 841 дка са засегнати от върхови пожари.

Мероприятията, организирани от Дирекциите на природни паркове през изминалата седмица преминаха в почистване на туристически маршрути, в различни местности и възстановяване на кътове за отдих.

Екипът на Природен парк „Рилски манастир“ продължава с подготовката за издаване на книга за малките посетители и определител на лечебните растения, намиращи се на територията на парка.

Служителите на Природен парк „Сините камъни“ са поставили дървени стъпала и парапети  за по-безопасно преминаване по маршрута от „Харамията“  до „Гунчов извор“.

Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“ е извършила обход на южната част на парка за локализиране на нерегламентирани сметища. Изготвен е и списък на местата, където ще бъде извършено есенно почистване. Освежени са туристическата маркировка и са почистени от храсти  „Син маршрут“ и „Жълт маршрут“.

Експертите от Природен парк „Врачански Балкан“ са извършили проверка на две сечища в участък „Леденика“ и са ремонтирали волиери за планински кеклик. Проведени са туристически излет до местността Кръста и Черепишки манастир и журналистическо пътуване в рамките на проект по ОПОС.

Служителите от Природен парк „Странджа” са подменили счупени дъски на регламентирани места в местността „Петрова нива” и са ремонтирали стълби, парапети и информационно табло в местността „Индипасха”.

Експерти от Природен парк „Витоша“ и служители от „Мерк България“ са провели доброволческа акция по осиновения  туристически маршрут хижа „Белите брези“ – „Златни мостове“. Поставени са 11 дървени скари по водостоците на пътеката, две маси и ново информационно табло. Служителите от Дирекцията на парка, съвместно с туристическо дружество „Боерица“ подготвиха и сглобиха част от дървения материал за изграждането на мост по Кузелската пътека.

Дирекцията на Природен парк „Българка“ взе участие с рекламни и информационни материали в Седмицата на мобилността, организирана от община Габрово.

Експертите от Лесозащитна станция - Варна съвместно с Регионална дирекция по горите - Варна са извършили проверки в териториалния обхват на Дирекцията на съхнещи иглолистни насаждения, за които са постъпили писма за необходимостта от провеждане на санитарни сечи. В обследваните иглолистни насаждения на Държавно горско стопанство - Цонево не е установено съхнене по дървостоя и санитарни сечи няма да бъдат провеждани. В района на Провадия е констатирано съхнене на дървостоя до около 30%, следствие на патогенни организми. Обследвани са и съхнещи Защитни пояси от планински ясен. На територията на Държавни горски стопанства Цонево, Провадия, Балчик, Варна и Тервел са установени нанесени повреди от дъбова коритуха на големи площи. Дадени са указания да се подадат сигнални листи в лесозащитния модул в информационната система на Изпълнителна агенция по горите за проследяване разпространението на насекомото.

Експертите от Лесозащитна станция - Пловдив организираха предстоящето завършващо третиране с летателна техника срещу борова процесионка в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите – Стара Загора. В зависимост от метеорологичните условия авиоборбата ще се проведе между 24 и 30 септември на обща площ от 5 800 дка.

Служителите на Горска семеконтролна станция - Пловдив дадоха методически указания на работниците, извършващи дейностите по формиране на короните на дърветата в  Генеративните семепроизводствени градини от бял бор на територията на Държавно горско стопанство - Доспат.

През изминалата седмица експерти от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Благоевград и Горска семеконтролна станция  - София взеха участие при определянето и картирането на насаждения за динамична генетична консервация  – в Държавно горско стопанство - Гоце Делчев от бяла мура, в Държавно горско стопанство - Катунци от черна мура и в Държавно горско стопанство  - Петрич от източен чинар и обикновен кестен. Проверено е състоянието на насажденията и съответствието им с минималните Пан-Европейски критерии за определяне на консервационни единици, и са заснети географските им координати за очертаване на полигони.  Целта на определяне на тези насаждения е запазване и съхранение на горските генетични ресурси, както и проследяване на адаптивните им качества при променящия се климат. Данните за насажденията ще бъдат публикувани в Европейската информационна система за горски генетични ресурси (EUFGIS). Проверено беше и състоянието на семепроизводствена градина и географска култура от бяла мура и географска култура от обикновен бук на територията на Държавно горско стопанство - Гоце Делчев, във връзка с предвиждане на мероприятия в тях.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност